Pedagogický sbor a školní poradenské služby

1. stupeň ZŠ

1. A Mgr. Nataša Heráková

1. B Mgr. Jolana Lukášová

2. A  Mgr. Eva Dědková

2. B  PaedDr. Eva Drnková

3. A  Mgr. Kateřina Kracíková

3. B  Ivana Hájková

4. A  Mgr. Hana Hubáčková

4. B  Mgr. Michaela Pospíšilová

5.A  Ilona Bradáčová

5. B Ing. Alena Vyskočilová

2. stupeň ZŠ

6. A Hana Pulcová

6. B Mgr. Hana Beránková

7. třída  Mgr. Eva Beránková

8. třída  Jan Hovorka

9. třída  Štěpána Kratochvílová

Netřídní

Michaela Zimmermannová - Nj, Inf

Mgr. Věra Burdová - Aj

Mgr. Jitka Priknerová

Školní družina

Martina Zdychová - vedoucí ŠD

Gabriela Heralová - vychovatelka

Renata Koczková - vychovatelka

Monika Šípová - vychovatelka

Speciální pedagog: Mgr. Zorka Hemzová

Poradenské služby

Základní charakteristika poradenských služeb ve škole:

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány metodikem prevence, výchovným poradcem a speciálním pedagogem. Škola dále spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti.

 

Výchovný poradce:

 • koordinuje kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti k volbě povolání
 • organizuje spolupráci se specializovanými poradenskými pracovišti - pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciální poradenská centra (SPC)
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá vypracovávat a shromažďuje individuální vzdělávací plány
 • poskytuje potřebné informace žákům, rodičům, pedagogům
 • vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních
 • shromažďuje odborné zprávy o žácích a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních ůdajů
 • ve spolupráci s pedagogy vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost

 

Školní metodik prevence:

 • koordinuje tvorbu a kontroluje tealizaci preventivního programu školy
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • metodicky vede učitele v oblasti pravence a koordinuje jejich vzdělávání v této oblasti
 • koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP
 • vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních
 • ve spolupráci s pedagogy vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby
 • spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd

 

Speciální pedagog:

 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické péče
 • diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka
 • stanovuje individuální plány podpory žáků v rámci školy a mimo ni
 • realizuje intervenční činnost, tj.
 1. zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s žákem
 2. participuje na vytvoření individuálních vzdělávacích plánů
 3. průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření
 4. provádí konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť

 

Metodik prevence:

Mgr. Eva Beránková

tel.: 603 200 520, email: evaberankova3@gmail.com

Konzultace po domluvě dle potřeby.

 

Výchovný poradce:

Ing. Alena Vyskočilová

tel.: 604 258 697, email: ala.vyskocilova@seznam.cz

Konzultace po domluvě dle potřeby.

 

Speciální pedagog:

Mgr. Zorka Hemzová

tel.: 281930136

 

Kontakty na specializovaná poradenská pracoviště, se kterými spolupracujeme:

PPP pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9 - Vysočany, 190 00, tel.: 266 312 530, 266 310 939, email: poradna9@seznam.cz

Dětský domov Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, Praha 9, 190 12, výchovný poradce: Bc. Rudolf Čech tel.: 725 113 480,

metodik prevence: Mgr. Jana Řezbová tel.: 725 113 464