Pedagogický sbor a školní poradenské služby

1. stupeň ZŠ

1. A Mgr. Hana Hubáčková

1. B Monika Šípová

2. A  Mgr. Nataša Heráková

2. B  Mgr. Jolana Lukášová

3. A  Mgr. Eva Dědková

3. B  PaedDr. Eva Drnková

4. A  Mgr. Kateřina Kracíková

4. B  Ivana Hájková

5. třída Štěpána Kratochvílová

2. stupeň ZŠ

6. třída Ing. Alena Vyskočilová

7. A Hana Pulcová

7. B  Mgr. Hana Beránková

8. třída  Mgr. Eva Beránková

9. třída  Jan Hovorka

Netřídní

Michaela Zimmermannová - Nj

Mgr. Věra Burdová - Aj

Mgr. Jitka Priknerová

Antonín Beránek - Inf

Školní družina

Martina Zdychová - vedoucí ŠD

Gabriela Heralová - vychovatelka

Renata Koczková - vychovatelka

Petra Hájková - vychovatelka

Speciální pedagog: Mgr. Zorka Hemzová

Poradenské služby

Základní charakteristika poradenských služeb ve škole:

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány metodikem prevence, výchovným poradcem a speciálním pedagogem. Škola dále spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti.

 

Výchovný poradce:

 • koordinuje kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti k volbě povolání
 • organizuje spolupráci se specializovanými poradenskými pracovišti - pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciální poradenská centra (SPC)
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá vypracovávat a shromažďuje individuální vzdělávací plány
 • poskytuje potřebné informace žákům, rodičům, pedagogům
 • vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních
 • shromažďuje odborné zprávy o žácích a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních ůdajů
 • ve spolupráci s pedagogy vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost

 

Školní metodik prevence:

 • koordinuje tvorbu a kontroluje tealizaci preventivního programu školy
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • metodicky vede učitele v oblasti pravence a koordinuje jejich vzdělávání v této oblasti
 • koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP
 • vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních
 • ve spolupráci s pedagogy vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby
 • spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd

 

Speciální pedagog:

 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické péče
 • diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka
 • stanovuje individuální plány podpory žáků v rámci školy a mimo ni
 • realizuje intervenční činnost, tj.
 1. zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s žákem
 2. participuje na vytvoření individuálních vzdělávacích plánů
 3. průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření
 4. provádí konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť

 

Metodik prevence:

Mgr. Eva Beránková

tel.: 603 200 520, email: evaberankova3@gmail.com

Konzultace po domluvě dle potřeby.

 

Výchovný poradce:

Ing. Alena Vyskočilová

tel.: 604 258 697, email: ala.vyskocilova@seznam.cz

Konzultace po domluvě dle potřeby.

 

Speciální pedagog:

Mgr. Zorka Hemzová

tel.: 281930136

 

Kontakty na specializovaná poradenská pracoviště, se kterými spolupracujeme:

PPP pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9 - Vysočany, 190 00, tel.: 266 312 530, 266 310 939, email: poradna9@seznam.cz

Dětský domov Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, Praha 9, 190 12, výchovný poradce: Bc. Rudolf Čech tel.: 725 113 480,

metodik prevence: Mgr. Jana Řezbová tel.: 725 113 464